When you saying pitting odema, what do you mean Gwen?